Tomsovi

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Honza Škola 5. ročník Diplomová práce - Automatizované modelování

Diplomová práce - Automatizované modelování

Email Tisk PDF
seznam článků
Diplomová práce - Automatizované modelování
Obsah
1 Úvod
1.2 Typografické konvence
Tabulka 1: Slovník zkratek
2 Cíl práce
3 Metodika
4 Přehled vlastností modelovacích nástrojů
4.1 Úloha modelování v běžném životě
4.1 Úloha modelování v běžném životě - pokračování
4.1.1 Vhodnost použití objektových nástrojů pro modelování a transformace
4.2 Architektura řízená modelem - Model Driven Architecture
4.2.1 The Object Management Group
4.2.2 Základní cíle a přístupy MDA
4.2.3 Platforma
4.2.4 Hierarchie modelů dle MDA
4.2.5 Model nezávislý na počítačovém zpracování
4.2.6 Model nezávislý na platformě
4.2.7 Mapování a značkování
4.2.8 Model specifický ke konkrétní platformě
4.2.9 Zdrojový kód aplikace
4.3 MDA a Oracle Designer
4.4 Vlastní zkušenost
4.5 Vlastnosti modelovacích nástrojů
4.6 Craft.CASE
4.7 Eclipse Modeling Framework
4.8 Omondo EclipseUML2
4.9 Enterprise Architect
5 Transformační modelovací jazyky
5.2 Eclipse Modelling Framework
5.4 XSLT
Část II - Projekt
6 Vlastní projekt
7 Požadavky na informační systém
8 Analýza
8.1 Model případů užití
8.2 Doménový objektový model
9 Design informačního systému
10 Aplikace Architektury řízené modelem (MDA)
11 Vývoj generátoru
12 Generování kódu z modelu
13 Závěr
Literatura
Přílohy
A Případy užití
A.1 Hlavní případy užití
A.2 Správa skupin parametrů
A.3 Správa parametrů
A.4 Správa modelů
B Sada šablon EA pro generování kódu v jazyku Smalltalk
C Vygenerované zdrojové kódy FSM v jazyku Smalltalk
D UML profil systému DecisionMaker
E Podpůrné třídy metamodelu UML
F Generátor entit aplikace DecisionMaker
G Zdrojový kód aplikace DecisionMaker
Všechny strany

Ke stažení:

Dokument v PDF: Adobe PDF icon xtomj107_DP.pdf (1.49MB)  
Zdrojové kódy: Zip archive xtomj107_DP-SmallTalk-source.zip (93.4KB)  
Pharo image : Zip archive xtomj107_DP-SmallTalk-image.zip (14.7MB) (spustitelné s Pharo VM v.3.10.2)Automatizované modelování


Vedoucí práce:
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Autor:
Bc. Jan Tomsa


Praha 2010Děkuji vedoucímu diplomové práce Vojtěchu Merunkovi za cenné podněty a metodickou podporu.Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu.
V Praze dne 9. dubna 2010 . . . . . . . . . Jan Tomsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abstract

Tomsa, J. Automated modeling.

This thesis concerns current attitudes and procedures aimed towards automated
modeling. By modeling we mean portraying of the real world objects as well as modeling
information systems in the process of their construction.
On the example of an information system for decision support it demonstrates the
need of adoption of the Model Driven Architecture (MDA) an it presents possible
solution using one particular platform.
The solution is demonstrated on the object oriented platform of Smalltalk programming
language.
Key words: Automated modeling, MDA, UML, transformation, Pharo, Seaside, XMI, EMFAbstrakt

Tomsa, J. Automatizované modelování.

Tato práce pojednává o aktuálních přístupech a postupech směřujících k automatizovanému modelování.
Modelováním se zde myslí jak zobrazování skutečností reálného světa, tak i modelování informačních systémů v rámci jejich tvorby.
Na příkladu informačního systému pro podporu rozhodování je demonstrována
potřeba vývoje v duchu Architektury řízené modelem (MDA) a možné řešení s použitím konkrétní platformy.
Řešení je demonstrováno na objektově orientované platformě jazyku Smalltalk.
Klíčová slova: MDA, Automatizované modelování, UML, transformace, Pharo, Seaside, XMI, EMF